Записване в детски градини и ясли

Електронна система за записване в детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища.

Записване в първи клас

Електронна система за записване в първи клас. Електронната система е създадена, за да улесни родители, служители на учебни заведения и администратори при подаване на заявления и изготвяне на класирането.

Абониране за детска млечна кухня

Услугата „Детска кухня“ се предоставя за деца от 10 месеца до 3 години, отглеждани в домашна обстановка (Наредба № 26/18.11.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях). Условия за записване в Детска млечна кухня.

Резервиране на дата за граждански брак

Резервирай ДАТА за сключване на граждански брак:
Къде ще се проведе вашата церемония?

Обедно меню в ученически столове

Менюто за обяд на учениците в столовете на територията на град Бургас е на адрес: МЕНЮ ЗА ОБЯД НА УЧЕНИЦИТЕ, като тук е достъпна само информация за предлаганите ястия.

Заявление за достъп до информация

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ. Предоставяне на информация за повторно използване. Списък на категориите, публикувани на интернет страницата на Община Бургас Данни в отворен формат

Справка за финансови задължения към Община Бургас

Справката се предоставя след посочен от потребителя ЕИН (единен идентификационен код като ЕГН, ЕИК по БУЛСТАТ, ЛНЧ и др.). Резултатът от търсенето се помества в справка, която се връща на потребителя.

Електронни административни услуги

Електронни административни услуги, предоставяни от Община Бургас