Често задавани въпроси

Какво е Смарт Бургас?

Смарт Бургас е дигиталният мозък на града, който събира данни от различните интелигентни устройства и системи, функциониращи в урбанизираната среда. Интегрираната платформа за наблюдение Смарт Бургас помага на града, като внася прозрачност, улеснява контрола, оказва положително влияние върху организацията на услугите и значително подобрява качеството на живот на гражданите. С помощта на иновативната градска платформа жителите и гостите на града вече могат лесно да наблюдават какво се случва около тях.

Защо създадохме платформата Смарт Бургас?

През последните 8 години Община Бургас активно прилага подход за интелигентен технологичен растеж в рамките на политиките за развитие на града. Много са реализираните проекти, увенчаващи усилията Бургас да е пионер при въвеждането на интегрирани интелигентни системи за управление на градските аспекти като мобилност (велосипедна, пешеходна, трафик контрол, контрол на паркирането, градски транспорт), управление на отпадъците (разделно събиране и оползотворяване), мониторинг на околната среда (въздух, вода) и рисковете от нежелани събития, видеонаблюдение на градски пространства, публични обекти и транспортни обекти, в полза на подобряване качеството на живот на гражданите и по-активното им включване в дейностите, касаещи планирането на бъдещето на града. На основа на вече реализирани проекти, на дневен ред са предизвикателството за надграждане на отделните системи и стремежът ползите от тях да бъдат мултиплицирани чрез интегриране на данните в една обща интелигентна градска платформа, в която и чрез която да може да се споделя, анализира и визуализира информацията на града.

Защо събрахме всички данни на едно място, в Смарт Бургас?

В Бургас вече действат голям брой сензори и интелигентни устройства, комуникиращи си в рамките на добре изградена инфраструктура. Набирайки на опит в ползването на вече работещите системи и осъзнавайки нуждата от повишаване на ефективността на усилията за по-умно разходване на ресурсите на града с помощта на високотехнологични системи и иновативни практики, бе осъществена следващата стъпка – интеграция на градските системи в една обща градска платформа, през която експерти и граждани ще могат да споделят и ползват интегрирано информацията за града.

Каква информация мога да намеря в платформата Смарт Бургас?

В градската платформа можете да наблюдавате видео стрийминг в реално време, пътната обстановка, градския трафик, улиците в ремонт, местата за паркиране, за спорт и подходящо ли е времето за плаж. В информационно табло са синтезирани данни за нивото на водните басейни, чистотата на въздуха и дори как и къде можете да изхвърляте разделно битови отпадъци. За инвеститорите се предлага информация за свободните терени в индустриалните зони, както и статистически данни за фирмите от бизнес картата на Бургас по КИД, местоположение и брой служители. В Смарт Бургас ще намерите още информация за мобилните приложения, които могат да са ви от полза в Бургас, културните и исторически забележителности, a в модула за допитвания и анкети жителите могат да дават своята тежка оценка за градското планиране и развитие.

Кой и как ще може да се възползва от платформата Смарт Бургас?

Проектът е насочен към осигуряване на мощен инструмент за подпомагане реализацията на интелигентното развитие на града, предоставящ нови възможности за събиране, обработване и анализ на информация за различни аспекти на градското развитие, като данните ще могат да се ползват, в зависимост от нивата на достъп, от:

 • Ръководство на Община Бургас, което получава обобщени данни, за по-ефективно и информирано вземане на решения;
 • Експерти на Община Бургас, които ползват вътрешно административно приложение за въвеждане, мониторинг и анализ на данни;
 • Гражданите и гостите на града, които достъпвайки публичното приложение, ще се информират за различни аспекти от живота в града в реално време.

 

Какви са ползите от платформата Смарт Бургас за жителите и гостите на Бургас?
 • Подаване на сигнали в реално време;
 • Участие при вземане на решения;
 • Преглед на трафика и ситуацията с паркирането;
 • Подкрепа на чистата мобилност;
 • Навигация на потребителите и осигуряване на маршрути;
 • Умно публично пространство;
 • Достъп до публични данни.

 

Какви са ползите от Смарт Бургас за общинската администрация?
 • Онлайн информация в реално време за управлението на града;
 • Визуализация на информацията;
 • Взаимодействие между отделните системи;
 • Прилагане на интелигентни сценарии;
 • Възможност за вземане на бързи решения;
 • Поддръжка при планиране и развитие;
 • Статистически данни и отчети.

 

Какви са ползите от платформата за експертите и доставчиците на услуги?
 • Он-лайн мониторинг на картите;
 • Планиране на поддръжка и обслужване;
 • Преглед на технологиите и услугите;
 • Контрол от едно място;
 • Системни известия и аларми;
 • Незабавни реакции към ситуациите;
 • Обратна връзка от жителите.

 

Кой финансира и разработва проекта Смарт Бургас?

Проектът Смарт Бургас се финансира и разработва от Община Бургас. Правомощията на Община Бургас като орган на местната власт и дейността на администрацията се осъществяват в съответствие с Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, АПК и др., свързани нормативни актове.

Нормативна рамка

Проектът Смарт Бургас се осъществява при спазване на изискванията на следните нормативни актове и стратегически документи:

 • Закон за електронното управление;
 • Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
 • Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност;
 • Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020г.;
 • Пътна карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016 – 2020 г.
 • Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура на пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE);
 • Закон за достъп до пространствени данни

 

Как мога да дам своето мнение или предложение за подобряване на платформата Смарт Бургас?

Нашият екип очаква Вашите мнения и предложения за подобряване функционалностите на платформата Смарт Бургас в секция Контакти на сайта.